ลำดับ ชื่อเจ้าหน้าที่ เบอร์โทร์ศัพท์ ชื่อศูนย์ ชื่อโรงพยาบาล จังหวัด
1 นางขวัญใจฤทัยรัตน์ ตันตยานนท์ 095-6542928 ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
2 นางวรินทร์ทิพย์ ภูเงิน 094-2951696 / 043-816664 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กาฬสินธุ์ กาฬสินธุ์
3 ดวงใจ วงศ์ยะรา 088-5526484 คลินิกพร้อมรักษ์ กมลาไสย กาฬสินธุ์
4 นางกัลยา พยุงเกษม 086-6469550 ศูนย์เมตตารักษ์ กุฉินารายณ์ กาฬสินธุ์
5 นางดวงกมล ศิลาแยง 088-5717190 / 092-7265499 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เขาวง กาฬสินธุ์
6 นางบญุญรัตน์ ฐานะรุ่งเรืองเลิศ 086-2267161 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คำม่วง กาฬสินธุ์
7 นางสาวเนตรดาว นาหนองตูม 089-7151851 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ท่าคันโท กาฬสินธุ์
8 นางสาวบญุญาพร สุระสาย 095-1695527 / 085-0035264 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาคู กาฬสินธุ์
9 นางสวิท วรพันธ์ 091-7427571 ศูนย์สิริอาภา นามน กาฬสินธุ์
10 นางสาคร ภูน้ำเย็น 081-3205574 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ยางตลาด กาฬสินธุ์
11 นางรัศมี ลือฉาย 085-4593714 ศูนย์รักบริบาล ร่องคำ กาฬสินธุ์
12 นายจิรขจร จันทร์ศรีหา 085-4602120 หน่วยอรุณรักษ์ สมเด็จ กาฬสินธุ์
13 นางนงลักษณ์ คำแสน 094-2904256 ศูนย์สหการุณรักษ์ สหัสขันธ์ กาฬสินธุ์
14 นางอรพรรณ ธารเอี่ยม 081-5920125 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สามชัย กาฬสินธุ์
15 นางสาวปาริฉัตร ประวันเนา 093-3954073 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองกุงศรี กาฬสินธุ์
16 น.ส เพ็ญมณี จะมะรี 095-6600775 ศูนย์มุทิตา ห้วยผึ้ง กาฬสินธุ์
17 นางทัศนีย์ภูนาฤทธิ์ 093-3295693 ศูนย์เอื้ออาทร ห้วยเม็ก กาฬสินธุ์
18 นางสกลรัตน์ สุวรรณมาโจ 094-2891345 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ขอนแก่น
19 นางปาริชาติ เพียสุพรรณ์ 084-4099935 / 043-366656-7 ศูนย์การุณรักษ์ ศรีนครินทร์ ขอนแก่น
20 นางศุภราภรณ์ พรหมลักขโณ 094-3105254 / 043-336789 ต่อ 1460 ศูนย์พลังใจ ขอนแก่น ขอนแก่น
21 นางเข็มทอง ต้นกันยา 082-1181259 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กระนวน ขอนแก่น
22 นางชฎาพร ดรพรมยุ่ง 081-5440140 / 043-449095 ต่อ 200 ศูนย์จิตอาทร เขาสวนกวาง ขอนแก่น
23 นางปัทมาภรณ์ นาบุตรบุญ 099-1691295 ศูนย์สายบุญ ชนบท ขอนแก่น
24 นางประเสริฐ แสนแสง 085-8519035 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ชุมแพ ขอนแก่น
25 นางสาวสินจัย คุณะ 043-219192 ต่อ 237 / 099-3566951 ศูนย์ไมตรีจิตร ซำสูง ขอนแก่น
26 นางสาววิมลนันท์ ทรัพย์วราชัย 081-5877351 ศูนย์ดูแลประคับประคอง น้ำพอง ขอนแก่น
27 นางอรุณวรรณ สรรพสมบัติ 089-2782153 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านฝาง ขอนแก่น
28 นางประพร สาวะถี 043-494003 ต่อ 114 ศูนย์ความหวัง เปือยน้อย ขอนแก่น
29 นางสมบัติ ฝั่งสระ 088-5730248 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พระยืน ขอนแก่น
30 นางมาลินันท์ พิมพ์พิสุทธิพงศ์ 043-414710-2 ต่อ 207 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พล ขอนแก่น
31 นางจิตรกร ลือศิริ 043-414710-2ต่อ207 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พล ขอนแก่น
32 นางสาวพวงพิกุล เวียงทอง 094-2733331 / 043-396012 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูผาม่าน ขอนแก่น
33 นางสาวพวงพิกุล เวียงทอง 043-396012 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูผาม่าน ขอนแก่น
34 นางอังคณา ศรีไสย 085-0136337 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูเวียง ขอนแก่น
35 นางจีนทอง ศรีคิรินทร์ 089-9449066 คลินิกดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองรพ.มัญจาคีรี มัญจาศีรี ขอนแก่น
36 นางจิดาภา ศรีเตชะ 087-9440511 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แวงน้อย ขอนแก่น
37 นางสาวสุนิสา จันทร์วัน 082-8479962 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แวงใหญ่ ขอนแก่น
38 นางสาววิภาวดี สันทา 095-1292154 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สิรินธร ขอนแก่น
39 นางภัททิรา ศรีเกียรติเกษม 043-399096 ต่อ 221 124 254 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สีชมพู ขอนแก่น
40 นางพัชรินทร์ ชัยบุโฮม 080-1979094 ศูนย์เยี่ยมบ้านหนองเรือ หนองเรือ ขอนแก่น
41 นางพิมลวรรณ กัมปนานุรักษ์ 089-8417686 คลินิกเมตตารักษ์ หนองสองห้อง ขอนแก่น
42 นางประพิมรัตน์ ผดุงศรี 043446113 ต่อ 120 ศูนย์ SPANUT อุบลรัตน์ ขอนแก่น
43 นางพวงเพ็ญ เพชรภักดี 086-8681288 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ ชัยภูมิ
44 นางศิรมา โกมารทัต 081-8761909 ศูนย์ชีวการุณ ชัยภูมิ ชัยภูมิ
45 นางเครือวัลย์ สาริพันธ์ 061-0166000 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เกษตรสมบูรณ์ ชัยภูมิ
46 นางเข็มทอง ตรีเนตรไพบูลย์ 044-882899ต่อ313 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แก้งคร้อ ชัยภูมิ
47 นางสาวพงษ์ราตรี หิรัญเกิด 081-6467533 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คอนสวรรค์ ชัยภูมิ
48 นางสาวพิมลพรรณ ยอโง้ 081-8722641 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คอนสาร ชัยภูมิ
49 นางเจริญพร พลนาคู 092-4045577 ศูนย์ดูแลประคับประคอง จัตุรัส ชัยภูมิ
50 นางสาวณัฐนันท์ พงษ์วิเศษ 044-846252 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เนินสง่า ชัยภูมิ
51 นางพรพิมล จินดามาตย์ 089-882692 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านแท่น ชัยภูมิ
52 นางสุวรรณ์ เจียงพุทรา 086-2489872 ศูนย์อารีย์รักษ์ บำเหน็จณรงค์ ชัยภูมิ
53 นางสาวภาลินี ตอพล 089-4284565 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภักดีชุมพล ชัยภูมิ
54 นางกุสุมา มิตรมาตร 086-4363084 / 044-861700ต่อ606 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูเขียว ชัยภูมิ
55 นายสถาพร ภิไลวรรณ 085-4796500 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
56 นางกัลยาณี เจริญพร 089-8459660 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
57 นายสถาพร ภิไลวรรณ 044-872355ต่อ1913 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองบัวแดง ชัยภูมิ
58 นางสาวบัวสาย สมสารี 081-2606111 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดนครพนม นครพนม
59 นางรัตนา นิลวัชรารัง 088-549-7567 ศูนย์เมตตารักษ์ นครพนม นครพนม
60 นางสาวลักขณา ภูวิชัย 088-3382028 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ท่าอุเทน นครพนม
61 นางทิพมล สารเสนา 093-3255885 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาแก นครพนม
62 นางสาวรัชนีกุล ศรีสงคราม 081-8728682 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง นาหว้า นครพนม
63 นายอัคนีวุธ วงค์ชมภู 089-9428120 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปลาปาก นครพนม
64 นางแสงเดือน ศรีวรสาร 093-3233116 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพนสวรรค์ นครพนม
65 นางสาวสุคนทิพย์พิลา 093-0822677 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วังยาง นครพนม
66 นางสาวพรพิมล วดีศิริศักดิ์ 089-6231228 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีสงคราม นครพนม
67 นางพิมพ์ริสา ตั้งไพบูลย์ 081-7345498 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สมเด็จพระยุพราชธาตุพนม นครพนม
68 นางสาวรุจิวรรณ สอนสมภาร 089-9495489 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดนครราชสีมา นครราชสีมา
69 นางสาวศิริพร ชิตสูงเนิน 081-8786491 ศูนย์ดูแลประคับประคอง มหาราชนครรารชสีมา นครราชสีมา
70 นางวิลาวัลย์ ลครพล 081-0748860 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แก้งสนามนาง นครราชสีมา
71 น.ส.ณัชญา เดินรีบรัมย์ 094-2905920 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ขามสะแกแสง นครราชสีมา
72 นางศรีไพร วัฒนากลาง 086-8698211 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คง นครราชสีมา
73 น.ส.ยุพิน กาขาว 091-4014893 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ชุมพวง นครราชสีมา
74 นางจิตยา ฤทธิ์ประเสริฐ 087-2442682 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ด่านขุนทด นครราชสีมา
75 นางจิตยา ฤทธิ์ประเสริฐ 087-2442682 / 081-2442682 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ด่านขุนทด นครราชสีมา
76 นางดารณี มะลิหวล 096-9199493 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เทพรัตน์ นครราชสีมา
77 นางสาวดาทิวิษา พรทวีกุล 094-5306932 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนแดง นครราชสีมา
78 นางสาววิสาขา ด้วงคำจันทร์ 084-8303091 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนไทย นครราชสีมา
79 นางวิสาขา ด้วงคำจันทร์ 084-8303091 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนไทย นครราชสีมา
80 นางสมบูรณ์ เกยจอหอ 088-3770554 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนสูง นครราชสีมา
81 นางพุทธินันท์ ชาญโพธิ์ 080-8496875 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนสูง นครราชสีมา
82 นางพุทธินันท์ ชาญโพธิ์ 080-8496875 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนสูง นครราชสีมา
83 นางรุ่งฤดี นาราษฏร์ 044-461662ต่อ468 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บัวใหญ่ นครราชสีมา
84 น.ส.รัชนีวรรณ วงษาเทียม 088-5838358 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านเหลี่ยม นครราชสีมา
85 นางจุฬาภรณ์ สุขประเสริฐ 044-489011-3ต่อ118 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ประทาย นครราชสีมา
86 นางระพีพรรณ ศิลารักษ์ 064-1950295 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปักธงชัย นครราชสีมา
87 นางสาวนิตยา ผาแสง 088-5957146 ศูนย์ธรรมรักษา ปากช่องนานา นครราชสีมา
88 น.ส.ชนิสรา คาถาพันธ์ 098-0972326 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วังน้ำเขียว นครราชสีมา
89 นางจีฬาพันธุ์ รุจอุดมพร 091-0166271 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สีคิ้ว นครราชสีมา
90 นางวลัยพร วงษ์สินธน 044-2863-990 / 0442867139 ต่อ160 / 084-2006433 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สูงเนิน นครราชสีมา
91 นางสาววาสนา ปั่นกลาง 044-330105090-9615967 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองบุญมาก นครราชสีมา
92 นางปุณยวีร์ แก้วสุวรรณ์ 081-2658722 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ห้วยแถลง นครราชสีมา
93 นางรุ่งรัตน์ ตากีมนยา 044-220684 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หัวทะเลเครือข่ายรพ.มหาราชนครราชสีมา นครราชสีมา
94 นางพจนีย์ ศรีสด 084-7958386 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดบึงกาฬ บึงกาฬ
95 นางพฤกษา ชาวยามกา 081-1836586 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บึงกาฬ บึงกาฬ
96 นางปริฉัตร แก้ววิเศษ 084-4283421 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เซกา บึงกาฬ
97 นางสาวนฤมล โสพุฒอ่อน 042-485099 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โซ่พิสัย บึงกาฬ
98 นางสาวสุภัตตา ไกยวรรณ์ 085-7520234 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บึงโขงหลง บึงกาฬ
99 นางสาวปณิศรา สนั่นเอื้อย 042-499106 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บุ่งคล้า บึงกาฬ
100 นางสาวอนันตพร สำมะโย 042-481206 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปากคาด บึงกาฬ
101 นางสาวปองกานต์ ฤทธิ์ภู 042-487218 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พรเจริญ บึงกาฬ
102 นายณภาส หัดวิมล 095-9930517 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีวิไล บึงกาฬ
103 นางวิไลพร คลีกร 086-2461064 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ บุรีรัมย์
104 นางชมลภัส กุลสุทธิชัย 087-7782871 ศูนย์บุรีรักษ์ บุรีรัมย์ บุรีรัมย์
105 นางสาวสุวิภา โกยรัมย์ 086-4490929 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กระสัง บุรีรัมย์
106 นางชิตยา วิเศษนคร 081-0748068 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คูเมือง บุรีรัมย์
107 นางสาววิมลสิริ จะเซนรัมย์ 084-4750878 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แคนดง บุรีรัมย์
108 นางเพ็ญศรี หงษ์วิเศษ 081-0268653044-656416ต่อ109 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เฉลิมพระเกียรติ บุรีรัมย์
109 ดร.ปัทมพร อภัยจิต 089-8014756 ศูนย์ด้วยรักและห่วงใย นางรอง บุรีรัมย์
110 นางขจรจิตร สิงห์ไรสง 044-686102ต่อ130 ศูนย์เต็มใจให้กัน นาโพธิ์ บุรีรัมย์
111 นางสาววรสรัตน์ ประเสริฐ 044-606247-119 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนดินแดง บุรีรัมย์
112 นางสาวน้ำอ้อย อาญาเมือง 081-6608420 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนสุวรรณ บุรีรัมย์
113 นางสาวสำเนียง ไจยารัตน์ 081-9767747092-9180516 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านกรวจ บุรีรัมย์
114 นางศิริรัตน์ การสูงเนิน 086-2558322 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านด่าน บุรีรัมย์
115 นางสาวภารณี ธีวันทา 088-5813305 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านใหม่ไชยพจน์ บุรีรัมย์
116 นางกุลวรรณ พุฒิดำรง 044-671356-7 ต่อ 212 / 081-3659723 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ประโคนชัย บุรีรัมย์
117 นางสุพรรณ บรรเทาบุญ 044-606130 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปะคำ บุรีรัมย์
118 นางสาวสายใจ เกิดพระ 085-7801449 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พลับพลาชัย บุรีรัมย์
119 นางกิตติพรรณ์ ผาดโผน 087-8535394 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พุทไธสง บุรีรัมย์
120 นางวัชโรบล หมื่นนุช 089-9372638 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ละหานทราย บุรีรัมย์
121 นางคัคนัมพร บุญปัญญา 089-6240895 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ลำปลายมาศ บุรีรัมย์
122 นางวิภาดา บุญตามทัน 089-6299466 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สตึก บุรีรัมย์
123 นางดุษฎีพร ฉวีวงศ์ 044-669128ต่อ401 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองหงส์ บุรีรัมย์
124 นางสาวกนิษฐา แผ้วพลสง 094-5422469 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ห้วยราช บุรีรัมย์
125 นางมาฆนุช ภูมิสาย 094-7016569 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มหาสารคาม
126 นางปุณญณุช ธรรมวงษา 092-5394951 ศูนย์บริบาลบรรเทา มหาสารคาม มหาสารคาม
127 นางนิติยา ไพฑูรย์ 089-7129449 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กันทรวิชัย มหาสารคาม
128 นางนิภา ไชยดำรงค์ 084-6021956 ศูนย์ดูแลประคับประคอง แกดำ มหาสารคาม
129 นางเพลินจิต ช่างถม 084-6003819 ศูนย์มะค่าป่า โกสุมพิสัย มหาสารคาม
130 นางชัชฎา สมนึกธนโชติ 043-781045 ต่อ 108 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เชียงยืน มหาสารคาม
131 นางสาวนิยากร อินทะขัน 093-3238309 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาเชือก มหาสารคาม
132 นางชุลีภรณ์ ปักกาเวสา 085-7497826 / 091-0566272 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาดูน มหาสารคาม
133 นางสาวพรรณี ประเสริฐแก้ว 084-5174940 ศูนย์เมตตารักษ์ บรบือ มหาสารคาม
134 นางคำตัน ปินะโต 096-5446654 / 095-6634465 ศูนย์ปันบุญ ยางสีสุราชย์ มหาสารคาม
135 นางนลินรัตน์ อารยสมโพธิ์ 098-1245298 / 043-799110 ต่อ 219 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วาปีปทุม มหาสารคาม
136 นางรัติยา จันดารักษ์ 085-8554015 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร
137 นางวิลาวัลย์ คุ้มสุวรรณ 084-4280516 ศูนย์ดูแลประคับประคอง มุกดาหาร มุกดาหาร
138 นางนิดาภรณ์ จันทร์เกษ 089-7108971 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คำชะอี มุกดาหาร
139 นางสาวอุทัย บุญเรือน 081-9741072 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ดงหลวง มุกดาหาร
140 นางวัชรี ดวงสมสา 089-5731484 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ดอนตาล มุกดาหาร
141 นางสาวศศิธร นามเหลา 084-5102139 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นิคมคำสร้อย มุกดาหาร
142 นางมุกพัฒนะ แสนสุข 088-4691114 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองสูง มุกดาหาร
143 นางธัญวรรณ เมืองโคตร 086-2364623 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หว้านใหญ่ มุกดาหาร
144 นางจินตนา พลมีศักดิ์ 095-6138552 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร มุกดาหาร
145 นางนภาพร ตั้งพูลผลวนิชย์ 088-5845677 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ยโสธร ยโสธร
146 นางไสว โสมาบุตร 098-1056525 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กุดชุม ยโสธร
147 นางสาวดวงสุรีย์ ดาวศรี 085-3007278 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ค้อวัง ยโสธร
148 นางสาววรนุช นามมั่น 095-6122269 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คำเขื่อนแก้ว ยโสธร
149 นางนิตยา บุตรอำคา 081-3213524 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ทรายมูล ยโสธร
150 นางปราณี ปุ้มแพง 088-5801642 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ไทยเจริญ ยโสธร
151 นางนิภาพร วงศ์ศรีทา 081-7608983 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ป่าติ้ว ยโสธร
152 นางพิลาศลักษณ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา 097-3264984 ศูนย์ดูแลประคับประคอง มหาชนะชัย ยโสธร
153 นางสาวจุฬารัตน์ บุญชม 085-7187952 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เลิงนกทา ยโสธร
154 นางสาวสุภาพร ยมหงษ์ 089-2041091 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
155 นางสาวอนงค์ สิมลี 063-0218101 ศูนย์กรุณาพีร์คำทอน ร้อยเอ็ด ร้อยเอ็ด
156 นางทิพวรรณ นามชารี 081-0497996 ศูนย์รักษ์สุขภาพ เกษตรวิสัย ร้อยเอ็ด
157 นางจรุณี เศษสุวรรณ 086-8553209 ศูนย์ดูแลประคับประคอง จตุรพักตรพิมาน ร้อยเอ็ด
158 นางสุวรรณา ขันทับ 089-9443942 ศูนย์ดูแลประคับประคองต่อเนื่อง จังหาร ร้อยเอ็ด
159 นางนริศรา พันธุ์ศิลา 086-8551139 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เชียงขวัญ ร้อยเอ็ด
160 นางสาวรัชนี พ้องเสียง 083-2900703 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ทุ่งเขาหลวง ร้อยเอ็ด
161 นางนพรัตน์ ศรีสุวรรณ์ 089-8400131 ศูนย์ดูแลต่อเนื่องและประคับประคอง ธวัชบุรี ร้อยเอ็ด
162 นางสาวลักขณา อินธิแสง 089-5770672 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปทุมรัตน์ ร้อยเอ็ด
163 นางสาวมัลลิกา สุภาพสุนทร 080-1557788 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พนมไพร ร้อยเอ็ด
164 นางมณฑิรา สิงหกองกุล 096-8101734 ศูนย์ประคับประคองและการดูแลต่อเนื่อง พนมไพร ร้อยเอ็ด
165 นางธีระรัตน์ บุญจรัส 043-567074 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพธิ์ชัย ร้อยเอ็ด
166 นางภัทราภรณ์ เข็มข้าว 091-8634781 ศูนย์เอื้อรักษ์ โพนทราย ร้อยเอ็ด
167 นายปรเมษฐ์ นามชู 081-1836185 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพนทอง ร้อยเอ็ด
168 นางคัทลียาภรณ์ แก้วมณี 093-5635950 ศูนย์ดูแลต่อเนื่องและประคับประคอง เมยวดี ร้อยเอ็ด
169 นางจารุวัฒน์ สิงจานุสงค์ 081-0476940 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เมืองสรวง ร้อยเอ็ด
170 นางศิริพร เผ่าภูธร 081-0611678 ศูนย์ดูแลแบบประคับประคองและดูแลต่อเนื่อง ศรีสมเด็จ ร้อยเอ็ด
171 นายโชคนิติพัฒน์ วิสูญ 081-549-4887 คลินิกฟ้าใส สุวรรณภูมิ ร้อยเอ็ด
172 นางสาวฐิติมา โพธิศรี 043-557322 ต่อ 104 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เสลภูมิ ร้อยเอ็ด
173 นางณัฐภาวิณี รัตนชัยฤทธิ์ 081-9547011 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองพอก ร้อยเอ็ด
174 นางสาววรรณพัฒน์ อาจหาญ 091-8319101 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองฮี ร้อยเอ็ด
175 นางผกากาญจน์ ศุภรจิตต์โศภิน 094-2328264 ศูนย์ยิ้มได้ อาจสามารถ ร้อยเอ็ด
176 นางโสพิน พิมเทพา 087-5965949 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
177 นางสาวศิริรัตน์ จันตรี 089-4796312 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีษะเกษ ศรีสะเกษ
178 นางปิยนาถ ดอกไม้ 089-8443427 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กันทรลักษณ์ ศรีสะเกษ
179 นางเกษศิรินทร์ โพธิ์ทิพย์ 089-4058343 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กันทรารมย์ ศรีสะเกษ
180 นางอังคณา แสวงดี 094-0175121 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ขุขันธ์ ศรีสะเกษ
181 นางจันทรา อุปมัย 089-6264797 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ขุนหาญ ศรีสะเกษ
182 นางพิมพ์ณภัสร ทองทราย 089-4921431 ศูนย์ดูแลประคับประคอง น้ำเกลี้ยง ศรีสะเกษ
183 นางอัมพร แซ่เตีย 093-3234957 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนคูณ ศรีสะเกษ
184 นางมยุรี จินาวัลย์ 089-9497631 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บึงบูรพ์ ศรีสะเกษ
185 นางน้ำฝน แก้ววงษา 098-2703252 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เบญจลักษ์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ศรีสะเกษ
186 นางสาวศศิพัชร์ พงษ์ธนู 085-3136966 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ
187 นางธญาทร ทินโนรส 099-6707137 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พยุห์ ศรีสะเกษ
188 นางกชภัส อรุณโรจน์ 081-8631295 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พยุห์ ศรีสะเกษ
189 นายวรพันธ์ ธนินท์พรสิริ 091-4734494 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ไพรบึง ศรีสะเกษ
190 นางวันเพ็ญ สินธู 087-2404880 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูสิงห์ ศรีสะเกษ
191 นางสาวรภัสสรณ์ พัณพิชญนันท์ 086-2554422 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เมืองจันทร์ ศรีสะเกษ
192 นางสาวพิสมัย แก้วพวง 089-6779338 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ
193 นางสิริลักษณ์ หลาวทอง 093-6104419 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ราษีไศล ศรีสะเกษ
194 นางทิพวรรณ ทองละมุล 091-0169744 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วังหิน ศรีสะเกษ
195 นางสุพรรณี อุตส่าห์ 089-8451588 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีรัตนะ ศรีสะเกษ
196 นางลัดดา โสพัฒน์ 045-699045 / 093-3234779 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ
197 นางปรารถนา ธรรมบุตร 098-2657688 ศูนย์ดูแลประคับประคอง อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ
198 นางสาวกมลทิพย์ จันทรัตน์ 089-0905606 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดสกลนคร สกลนคร
199 นางสาวจุรีรัตน์ เทอำรุง 042-711615 711636 711656-6 ต่อ 1036 / 081-8721164 คลินิกพุทธรักษา สกลนคร สกลนคร
200 นางพิมพ์นภัทร หมู่แสนกอ 088-4662110 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กุดบาก สกลนคร
201 นางสุทิศา ทองพันธ์ 042-769041 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กุสุมาลย์ สกลนคร
202 นส.อุมาพร ทุมอุบล 087-8653639 ศูนย์ดูแลประคับประคอง คำตากล้า สกลนคร
203 เวียงชัย เหลาพรม 081-0470988 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โคกสศรีสุพรรณ สกลนคร
204 วรรณกานต์ สีสมพาน 084-5197222 คลินิกตะวัน เจริญศิลป์ สกลนคร
205 นางรัตนา แก้วมีสี 063-0275047 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เจริญศิลป์ สกลนคร
206 นางยองใย นนท์มหา 080-3162544 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เต่างอย สกลนคร
207 นางสาวสาวิตรี สอนนุชาติ 084-9550670 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นิคมน้ำอูน สกลนคร
208 นางกาญจนา บุษมงคล 087-8677560 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บ้านม่วง สกลนคร
209 นางนิยม จำวัน 095-1968135 ศูนย์เมตตารักษ์ พระอาจารย์แบน สกลนคร
210 นางพนารัตน์ เฒ่าอุดม 090-5206074 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พระอาจารย์ฝั้นฯ สกลนคร
211 นางกุสุมา มณีนพ 042-771222 ต่อ 226 / 083-3571584 / คลินิกรักษ์ใจ พังโคน สกลนคร
212 นางสาวลลิตา เทพคำราม 081-8990337 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพนนาแก้ว สกลนคร
213 นางรัตนา ธรรมทาทอง 086-2223729 042-973411 ต่อ 112 คลินิกอุ่นใจ วานรนิวาส สกลนคร
214 นางบรรยม จันทร์สามารถ 089-9447132 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วาริชภูมิ สกลนคร
215 นางนวพร สุริยะชัย 089-5737173 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สว่างแดนดิน สกลนคร
216 นางสานิทณ์ ปัญญาวัน 090-3386787 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ส่องดาว สกลนคร
217 นางยุวะภาพร กาญบุตร 089-8631902 ศูนย์เอื้อบุญ อากาศอำนวย สกลนคร
218 044-518402-5 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์ สุรินทร์
219 นางธัญญธรณ์ เกษรแก้ว 044-515757ต่อ764 / 091-4914926 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สุรินทร์ สุรินทร์
220 นางสาวจินตหรา สาทิพจันทร์ 097-1495606 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กาบเชิง สุรินทร์
221 นางจันทร์เพ็ญ คำแหง 097-0436712 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เขวาสินรินทร์ สุรินทร์
222 นางณัฐติกานต์ สุขประเสริฐ 084-9616375 ศูนย์ดูแลประคับประคอง จอมพระ สุรินทร์
223 นางสาวปิญาภรณ์ รังสี 091-0166282 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ชุมพลบุรี สุรินทร์
224 นางชญานิศ ศุภนิกร 090-3583479 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ดงรัก สุรินทร์
225 นางสาววณิสา เอ็นดู 093-4288892 ศูนย์ดูแลแบบประคับประคองผู้ป่วยระยะสุดท้าย ท่าตูม สุรินทร์
226 นางอุ่นใจ แก้วยศ 088-1232371 ศูนย์ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองระยะท้าย ท่าตูม สุรินทร์
227 นางสาวกานดา พฤษหอม 081-4709847 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนนารายณ์ สุรินทร์
228 นางสาวพงษ์สุดา อ่อนอก 095-6156446 ศูนย์อารีย์รักษ์ ปราสาท สุรินทร์
229 นางกรวิกา แก้วสุข 097-3356939 ศูนย์ดูแลประคับประคอง รัตนบุรี สุรินทร์
230 นางรุจิรา พิสุทธิ์สกุลศิลป์ 089-6244108 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ลำดวน สุรินทร์
231 นางประสบ ชำนาญ 087-2458725 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีขรภูมิ สุรินทร์
232 นางสาววรารัตน์ กระแสสินธ์ 080-1555502 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีณรงค์ สุรินทร์
233 นางณัฐพร โพธิลุน 083-3702918 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สนม สุรินทร์
234 นางพัชรินทรา เกียงวัว 044-571028 ต่อ 197 / 086-8685010 ศูนย์ดูแลสุขภาพระยะยาวแบบประคับประคอง สังขะ สุรินทร์
235 นางสาววิลาวรรณ เกิดโชค 044-569080ต่อ179 / 081-3930142 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สำโรงทาบ สุรินทร์
236 นางสาวชญาน์นันท์ ศรีหาบุตร 092-5311754 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหนองคาย หนองคาย
237 นางลำยอง เลขนอก 089-6179089 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองคาย หนองคาย
238 นางสาววรรณภา เดชเวทย์ 095-6549229 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เฝ้าไร่   หนองคาย
239 นายสราวุธ สิกขาลาภา 094-3596545 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พิสัยเวช หนองคาย
240 นางภัสพร จุมพลักษณ์ 085-9246659 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพธิ์ตาก   หนองคาย
241 นางจีระวดี พุทธาสมศรี 089-8430307 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพนพิสัย หนองคาย
242 นางจีระวดี พุทธาสมศรี 089-8430307 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพนพิสัย   หนองคาย
243 นางสาวปาริชาติ สนิท 080-0790065 ศูนย์ดูแลประคับประคอง รัตนวาปี   หนองคาย
244 นางสนใจ ขวามาตย์ 091-0655190 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีเชียงใหม่ หนองคาย
245 นางสมใจ บทมาตย์ 091-0655190 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีเชียงใหม่   หนองคาย
246 นางเกษร ประเสริฐ 087-2168817 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ หนองคาย
247 นางทัศนีย์ภรณ์ ตุ้มมี 081-4444361 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สระใคร   หนองคาย
248 น.ส.พิทภรณ์ พลโคตร 084-4681753 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สังคม   หนองคาย
249 นางสาวกนกพร คะตา ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดหนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
250 นางเยาวลักษณ์ สีหะ 085-0399545 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองบัวลำภู หนองบัวลำภู
251 นางบุษลักษณ์ สาฆะ 086-2225489 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นากลาง หนองบัวลำภู
252 นางสาวอรรติมา นาจันทัด 081-3807024 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นากลาง หนองบัวลำภู
253 นางวราภรณ์ ยุบลพันธ์ 081-0594123 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาวัง หนองบัวลำภู
254 นางสาวอุทุมพร ศรีนาง 042-004-041 ต่อ 120 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาวังเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา หนองบัวลำภู
255 นางสาวตรีชฎาพร ภาบุศน์ 091-8828969 / 042-375390 ต่อ 113 หรือ 239 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โนนสัง หนองบัวลำภู
256 นางวัชราภรณ์ ขันขวา 095-3725816 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีบุญเรือง หนองบัวลำภู
257 นางสาวรุ่งนภา วัฒตพันธุ์ 042-372169 ต่อ 148 / 091-8128125 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สุวรรณคูหา หนองบัวลำภู
258 045-451055 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
259 คุณสุดาพร โคตรมุงคุณ 045-511941-8 ต่อ 2078 / 085-2232484 ศูนย์ดูแลประคับประคอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
260 นางสาววิชุดา ถูระบุตร 094-3904841 ศูนย์ดูแลประคับประคอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
261 นางเพ็ญ ปาณะวงศ์ 081-5499660 ศูนย์ดูแลประคับประคอง อำนาจเจริญ อำนาจเจริญ
262 นางสาววัชราภรณ์ พลอามา 081-5741459 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ชานุมาน อำนาจเจริญ
263 นางสาวกานต์ธีรา ถือโคตร 089-4249557 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปทุมราช อำนาจเจริญ
264 นางกานนต์ธีรา ถือโคตร 091-8295887 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ
265 นางนวลศรี จันมี 099-0231540 ศูนย์ดูแลประคับประคอง พนา อำนาจเจริญ
266 นางลัดดาวัลย์ สุโพธิณ 097-3400327 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ลืออำนาจ อำนาจเจริญ
267 นางสาวกิ่งกมล พุทธบุญ 090-2916242 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เสนางคนิคม อำนาจเจริญ
268 นางสาวปาริชาติ จำปาหอม 093-5626915 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หัวตะพาน อำนาจเจริญ
269 นางจงกลนี เสนจันทร์ฒิไชย 086-8520796 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
270 นางประภัสสร งานรุ่งเรือง 086-8520796 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี อุดรธานี
271 นางพวงพยอม จุลพันธุ์ 092-9395988 ศูนย์เมตตารักษ์ อุดรธานี อุดรธานี
272 นางสาวประดับเพชร กล้าทางถูก 088-0321390 ศูนย์เมตตารักษ์ อุดรธานี อุดรธานี
273 นางสาวนันทิวา เกษสว่าง 088-3403644 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง กุดจับ อุดรธานี
274 นางทรรศนีย์ พราหมณ์ชูเอม 088-5612874 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง กุมภวาปี อุดรธานี
275 นางสาวชลธิชา ประสมศรี 082-1104964 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง กู่แก้ว อุดรธานี
276 นางสาวมะลิวรรณ จิตวิขาม 088-5620214 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ไชยวาน อุดรธานี
277 นางสาวมยุรี คำศรีระภาพ 081-7494286 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ทุ่งฝน อุดรธานี
278 นางอรวรรณ สมชัย 098-5856790 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง นายูง อุดรธานี
279 นางจุลจิฬา ตะรินันท์ 061-1591033 ศูนย์ดูแลประคับประคอง น้ำโสม อุดรธานี
280 นางผกามาศ ตาวงศ์ 081-7683202 เครือข่ายอำเภอโนนสะอาด โนนสะอาด อุดรธานี
281 นางสาวนันตพร บุญธรรม 088-3397733 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง บ้านผือ อุดรธานี
282 นางวารุณี ไชยา 098-2650932 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ประจักษ์ศิลปาคม อุดรธานี
283 นางสุกัญญา จันทร์ห้างหว้า 042-258111ต่อ118 ศูนย์ดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย พิบูลย์รักษ์ อุดรธานี
284 นางวราภรณ์ พรมรัตน์ 081-7694634 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง เพ็ญ อุดรธานี
285 นางมณีรัตน์ วิชาฤทธิ์ 081-7397214 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง วังสามหมอ อุดรธานี
286 นายสราวุธ ละชินลา 095-1692646 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ศรีธาตุ อุดรธานี
287 นางรักชนก กั้งจำปา 093-4134338 / 081-2603201 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สมเด็จพระยุพราชบ้านดุง อุดรธานี
288 นางสาวสุนทรียา ฝายแก้ว 089-8408602 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง สร้างคอม อุดรธานี
289 นางฑิตยา ปาละศรี 042-285896 / 089-7124744 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง หนองวัวซอ อุดรธานี
290 นางศุภิสรา ซิกเวิร์ธ 081-0502497 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง หนองแสง อุดรธานี
291 นางสาวนพพร จันทรเสนา 081-9542365 ศูนย์มิตรภาพบำบัด หนองหาน อุดรธานี
292 นางสาวอรญา ร่มวาปี 080-8963002 ศูนย์ดูแลต่อเนื่อง ห้วยเกิ้ง อุดรธานี
293 นางวรรณพร วัฒนะวงศ์ 087-6516555 ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี อุบลราชธานี
294 นางฉัตรวิไล วิบูลย์วิภา 045-244973 ต่อ 1278 / 081-4708413 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี
295 นางเพชรไทย นิรมานสกุลพงศ์ 081-3211474 ศูนย์ดูแลประคับประคอง มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี
296 นางสาวนันทิยา แก้ววงษา 045-315321 / 090-8260143 ศูนย์ดูแลประคับประคอง มะเร็งอุบลราชธานี อุบลราชธานี
297 นางสาววิภาดา มิ่งเดชานนท์ 082-3661492 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี
298 นางวาสนา พวงจำปา 089-9457333 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ๕o พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ อุบลราชธานี
299 นางสาวสรรพวรรณิต บังเกิด 098-6524803 ศูนย์ดูแลประคับประคอง กุดข้าวปุ้น อุบลราชธานี
300 นางสมศรี สืบสกุล 081-9669261 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เขื่องใน อุบลราชธานี
301 นส.อภิษฏา บุญศักดิ์ 090-3677568 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เขื่องใน อุบลราชธานี
302 นางสาวขวัญวรา คำทองแก้ว 082-8632990 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โขงเจียม อุบลราชธานี
303 นางนฤมล นะที 081-2648298 / 045-308054 ต่อ 114 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ดอนมดแดง อุบลราชธานี
304 นางกนกพร ชำนาญเวช 089-8618934 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เดชอุดม อุบลราชธานี
305 นางปรารถนา ศรีจันทร์ 089-8618934 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เดชอุดม อุบลราชธานี
306 นางสุรัสวดี จัตุกูล 097-3428741 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ตระการพืชผล อุบลราชธานี
307 นางสุจิรา แก้วสมุทร 045-427137 ต่อ 111 / 086-8786263 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ตาลสุม อุบลราชธานี
308 นางสาวขวัญชนก ยะปัญญา 081-4468394 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ทุ่งศรีอุดม อุบลราชธานี
309 นส.สุทธิลักษณ์ บัวพันธุ์ 095-6026525 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาจะหลวย อุบลราชธานี
310 นางสาวพัชรี อมรสิน 045-305203 ต่อ 116 / 0819663914 ศูนย์นารีรักษ์ นาตาล อุบลราชธานี
311 นางสาวพรพิมล โพธิ์ชัย 045-252768 ต่อ 103 / 094-3679663 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาเยีย อุบลราชธานี
312 นางสาวอรฤดี คำเลิศ 084-8519107 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาเยีย อุบลราชธานี
313 นส.ปัฐมาพร หะโท 091-8620737 ศูนย์ดูแลประคับประคอง น้ำขุ่น อุบลราชธานี
314 นางขนิษฎา ศรีชุม 045-371097-98 ต่อ 120 / 085-7726229 ศูนย์ดูแลประคับประคอง น้ำยืน อุบลราชธานี
315 เพ็ญนภา กะก่ำ 088-5902243 / 082-4969008 ศูนย์ดูแลประคับประคอง บุณฑริก อุบลราชธานี
316 นส.ชินาธิป แก้วเนตร 088-1068122 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
317 นางสาวชินาธิป แก้วเนตร 088-1068122 ศูนย์ดูแลประคับประคอง โพธิ์ไทร อุบลราชธานี
318 นางสุทธิราวรรณ บุญปก 045-489064 ต่อ 215 / 086-6518590 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ม่วงสามสิบ อุบลราชธานี
319 นางเบญจมาภรณ์ รักษ์มณี 045-267259 / 099-0708866 ศูนย์ดูแลประคับประคอง วารินชำราบ อุบลราชธานี
320 นางสงกรานต์ ยอดศิริ 080-4810393 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
321 นางสาวเยาวรัตน์ ศรีคำ 085-7650204 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ศรีเมืองใหม่ อุบลราชธานี
322 นางสาวมาลัย จันทร์กุล 083-7201770 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
323 นางประไพ เผ่าภูรี 097-9213988 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สว่างวีระวงศ์ อุบลราชธานี
324 นางกิตติยาภรณ์ บุญไพโรจน์ 045-303100-410 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สำโรง อุบลราชธานี
325 นางกชพร ขันธิวัตร 086-5833662 ศูนย์ดูแลประคับประคอง สิรินธร อุบลราชธานี
326 นางศุภนาฏ วงศ์คูณ 045-304205 ต่อ 117 / 094-3913454 / 093-3282460 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เหล่าเสือโก้ก อุบลราชธานี
327 081-708-3113 083-145-5780  ผู้ประสานงานดูแลประคับประคอง สาธารณสุขจังหวัดเลย เลย
328 นางเสริมสุข ธัญญวัน 042-862123 / 089-6215037 คลีนิคบริรักษ์ เลย เลย
329 นางสาววารีรัตน์ มัคคะรัมย์ 091-0613607 คลีนิคบริรักษ์ เลย เลย
330 นางขจรศรี สอนมาลา 089-6221775 บริรักษ์เชียงคาน เชียงคาน เลย
331 นางสาวสายใจ ถึงนาค 091-0612855 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ด่านซ้าย เลย
332 นางโสภา ทองอรุณ 085-7532267 บริรักษ์ท่าลี่ ท่าลี่ เลย
333 นางสาวญาณี ศรีประเสริฐ 085-4531404 บริรักษ์นาด้วง นาด้วง เลย
334 นางฐิตาพา การะเกษ 087-3145007 ศูนย์ดูแลประคับประคอง นาแห้ว เลย
335 นางสาวพัชรี สุวรรรคำ 081-2561019 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ปากชม เลย
336 นางศิริบูรณ์ วรรณพงษ์ 088-5610172 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ผาขาว เลย
337 นางรุ่งรัตน์ มุณฑากรม 082-9830801 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูกระดึง เลย
338 นางสาวโชติกาญจน์ แกวอุทุม 042-899353 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูเรือ เลย
339 นางสาววรัญญา สิงห์หล้า 087-2231951 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูเรือ เลย
340 นางรินทร์ลภัส ใสปัน 081-9757697 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูหลวง เลย
341 นางธัญญรัตน์ ศรีเพ็ง 089-8403273 ศูนย์ดูแลประคับประคอง ภูหลวง เลย
342 นางจิราภรณ์ ชาติโสม 081-1830610 ศูนย์รวมเมตตา วังสะพุง เลย
343 นางจิราภรณ์ ชาติโสม 081-1830610 ศูนย์รวมเมตตา วังสะพุง เลย
344 นางสาวสุรีรัตน์ ทองม่อม 094-6341691 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองหิน เลย
345 นางจีรนันท์ สาวิยะ 081-18659213 ศูนย์ดูแลประคับประคอง หนองหิน เลย
346 นางสาวบัณฑิตา ศรีสุภร 086-2210310 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เอราวัณ เลย
347 นางบัณฑิตา ศรีสุภร 086-2210310 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เอราวัณ เลย
348 นางสาวสุกัญยา คามะดา 086-2210310 ศูนย์ดูแลประคับประคอง เอราวัณ เลย